Biznesowy Katalog Firm
 
Zaloguj się | Rejestracja

Międzynarodowy Katalog Firm

 
 
WYBIERZ KRAJ
Wybierz język:
     

Szukaj firmy:
 
 

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z bazy danych udostępnionej w portalu openBG.info stanowiącego własność firmy AdSystems z siedzibą w Bielawie przy ul.C.K.Norwida 4a/6.

2. Dokonanie wpisu rejestracyjnego do bazy openBG.info jest bezpłatne, natomiast każdy użytkownik ma możliwość skorzystania z płatnej formy reklamy, która podlega aktualnej cenie podanej przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego wpisu PREMIUM. Ceny mogą się zmieniać w zależności od aktualnego kursu walut lub promocji.

3. Dokonanie wpisu do bazy openBG.info odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jego wypełnienie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Opis nie może zawierać treści pornograficznych, jak również obraźliwych dla uczuć religijnych i narodowych.

5. W przypadku reklam i ogłoszeń płatnych wystawiana jest faktura VAT w formie elektronicznej za świadczoną usługę, a formę płatności stanowi przelew bankowy na wskazane na fakturze konto.

6. Za datę rozpoczęcia świadczenia usługi uważa się datę zaksięgowania przez administratora wpłaty. Natomiast okres zawarcia umowy wynosi 12 miesięcy (365 dni) i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z usługi.

7. Klient nie musi składać wypowiedzenia umowy. Świadczenie usługi na czas określony, uważane będzie za przedłużone z chwilą zaksięgowania wpłaty za kolejny okres rozliczeniowy. Reklamy nieopłacone będą usuwane.

8. Adsystems może bezzwłocznie wypowiedzieć świadczenie Usługi w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania przez Klienta postanowień Umowy lub złamania Regulaminu.

9. AdSystems zastrzega sobie możliwość przesyłania informacji na podany adres e-mail.

10. Serwis dostępny jest 24 godziny na dobę, we wszystkie dni w roku. Jednakże AdSystems zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw spowodowanych nagłymi wypadkami, bądź też konserwacją serwisu. AdSystems w żadnym przypadku nie odpowiada za ewentualne straty spowodowane takimi przerwami.

11. Niedozwolone jest powielanie (dublowanie) wpisów w katalogu oraz rejestrowanie wielu kont użytkownika. Wszelkie działania mające na celu powielanie ogłoszeń stanowią złamanie niniejszego regulaminu, a w przypadku ich stwierdzenia AdSystems zastrzega sobie prawo do permanentnego zbanowania konta użytkownika oraz usunięcia wszystkich jego wpisów.

12. Niedozwolone jest wykorzystanie informacji uzyskanych z bazy danych do przeprowadzania korespondencji seryjnej, niezależnie od jej charakteru i treści.

13. Niedozwolone jest odpłatne bądź nieodpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z bazy danych osobom trzecim, a także publiczne udostępnianie bądź rozpowszechnianie tych informacji. Użytkownik może sporządzać wydruki z bazy danych wyłącznie na swoje potrzeby.

14. Dostęp do bazy danych za pomocą oprogramowania nie będącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi złamanie warunków niniejszego regulaminu oraz jest przesłanką do stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy.

15. AdSystems zastrzega sobie możliwość zablokowania użytkownikowi dostępu do serwisu openBG.info w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu, albo powzięcia uzasadnionego przypuszczenia przez AdSystems, iż użytkownik narusza lub planuje naruszenie niniejszych warunków. Ponadto AdSystems może w takim przypadku dochodzić własnych roszczeń odszkodowawczych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw osób trzecich.

16. AdSystems podejmie wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom jak najwyższą jakość serwisu. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści użytkownika mające związek z korzystaniem z serwisu openBG.info, spowodowane błędnymi informacjami zawartymi w bazie danych lub niewłaściwym funkcjonowaniem sieci Internet.

17. AdSystems zastrzega sobie możliwość wprowadzania indywidualnych ograniczeń na dostęp do serwisu dla poszczególnych użytkowników bez podania przyczyny.

18. Fakt obecności adresu w bazie danych nie oznacza zgody jego właściciela na otrzymywanie nie zamówionej korespondencji i w związku z tym nie zwalnia użytkownika bazy danych od ewentualnej odpowiedzialności karnej, przewidzianej w Art. 24 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. ''antyspamowej'').

19. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie baz danych. Wszelkie spory wynikłe między stronami w zwiazku z realizacja usług zawartych na zasadach okreslonych w Regulaminie rozstrzygane będą przez sąd własciwy dla siedziby firmy AdSystems.

 

 

 

 

 
© 2021 - AdSystems - Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
Strona główna  .   Nowości  .   Dodaj firmę  .   O nas Regulamin  .   Polityka prywatności  .   Pomoc